Logo Zakontraktuj Swój Biznes

Polityka prywatności

Jako Administrator przetwarzam Twoje dane osobowe. Dzieje się tak ponieważ korzystając ze strony internetowej: zakontraktujswojbiznes.pl („Strona”), sklepu internetowego znajdującego się na Stronie („Sklep”) lub rejestrując się jako odbiorca newslettera „Know-How Negocjacyjny”, przekazujesz mi swoje dane.

Polityka Prywatności zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzam Twoje dane osobowe, i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach zgodnie z przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”).

Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Małgorzata Fitrzyk-Barral prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakontraktuj Swój Biznes Małgorzata Fitrzyk-Barral, adres ul. Wilcza 72/14, 00-670 Warszawa (NIP 677 212 48 34). Możesz się ze mną skontaktować mailem () lub pocztą tradycyjną (pisząc na ww. adres mojej działalności).

Jako Administrator wdrożyłam procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Stosuję rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że operacje na danych osobowych są dokonywane tylko przez osoby uprawnione i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Pozyskuję Twoje dane osobowe w Sklepie.

Dane osobowe przetwarzane w związku z zamówieniem złożonym przez Ciebie w Sklepie to: numer zamówienia, numer faktury, imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, hasło, nazwa firmy, numer NIP, identyfikator płatności i historia komunikacji mailowej.

Dane te wykorzystuję w celu:

 • realizacji składanych przez Ciebie zamówień oraz wykonania zawartych z Tobą umów – ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia, a następnie realizacji umowy, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • utrzymania Twojego konta i umożliwienia Ci: zalogowania się do produktu, wglądu do danych produktu, zmiany Twoich danych oraz składania nowych zamówień – ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia, a następnie realizacji umowy, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji bądź oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość – ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na mnie jako na sprzedającym, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do mnie kierować w związku z zamówieniem w Sklepie – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z mojego prawnie uzasadnionego interesu, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • wywiązania się z obowiązków nałożonych na mnie przepisami prawa, w tym przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (w zakresie dotyczącym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) – ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na mnie jako na sprzedającym, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z mojego prawnie uzasadnionego interesu, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane wymagane w celu złożenia zamówienia, są w Sklepie oznaczone jako obowiązkowe. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość złożenia zamówienia.

Pozyskuję Twoje dane osobowe w formularzu zapisu na newsletter (na Stronie lub w Sklepie).

Daną osobową, którą zbieram i przetwarzam jest Twój adres internetowy, historia komunikacji oraz hasło dostępowe.

Dane te wykorzystuję w celu:

 • wykonania umów: o dostarczanie newslettera oraz bezpłatny dostęp do produktu – ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji bądź oświadczenia o rozwiązaniu umowy zawartej na odległość – ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na mnie jako na sprzedającym, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z mojego prawnie uzasadnionego interesu, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • wysyłania Ci w ramach newslettera informacji edukacyjnych, handlowych lub marketingowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z mojego prawnie uzasadnionego interesu, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celu wywiązania się przeze mnie z obowiązku nałożonych przez przepisy prawa – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na mnie jako dostawcy: usługi newslettera i bezpłatnego dostępu do produktu, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Informacje handlowe i marketingowe zawierają informacje o teściach zawartych na Stronie, nowościach, produktach i usługach oferowanych przeze mnie. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania adresu mailowego uniemożliwia: otrzymywanie newslettera (w którym zawarte są m.in. informacje handlowe i marketingowe) oraz zawarcie umowy na bezpłatny dostęp do produktu lub jego części (jeżeli będzie on przeze mnie oferowany). Usunięcie danych wymaganych do otrzymywania newslettera powoduje automatyczne wycofanie zgody na otrzymywanie go oraz może uniemożliwić bezpłatny dostęp do produktów.

Pozyskuję Twoje dane osobowe w trakcie kontaktu.

Danymi osobowymi, które mogę zbierać, gdy kontaktujesz się ze mną są: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres korespondencyjny oraz inne dane podane przez Ciebie podczas kontaktu. Dane te wykorzystuję w celu:

 • prowadzenia komunikacji z Tobą oraz obsługi zgłoszeń niezwiązanych z Twoją umową ze mną – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z mojego prawnie uzasadnionego interesu, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze mną lub wykonania umowy ze mną, jeżeli w komunikacji wyrażasz taką chęć lub Twoja komunikacja dotyczy takiej umowy – ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia umowy, której chcesz być stroną lub realizacji umowy, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • przedstawienia Ci moich informacji handlowych, jeżeli wyraźnie poprosisz o takie informacje komunikując się ze mną – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia, na Twoje żądanie działań przed zwarciem umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie, jeżeli komunikacja dotyczy takiego obowiązku – ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na mnie, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z mojego prawnie uzasadnionego interesu, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W zależności od sposobu komunikacji podanie danych kontaktowych (odpowiednich do sposobu wybranej przez Ciebie komunikacji) jest niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Przykładowo jeśli napiszesz do mnie mailem to zapewne udostępnisz mi imię i nazwisko oraz swój adres poczty elektronicznej.

Cookies i pamięć lokalna

Strona została zbudowana w sposób, który nie pozwala mi na śledzenie Twoich zachowań. Nie wykorzystuję cookies (plików zapisywanych na urządzeniu, z którego korzystasz, oglądając Stronę lub podejmując na niej działania) w celach marketingowych czy statystycznych.

Cookies są wykorzystywane na Stronie tylko wtedy, gdy jest to potrzebne dla sprawnego przeprowadzenia określonego procesu (cookies funkcjonalne) i po uprzednim poinformowaniu Cię o tym, że zostaną zainstalowane – poprzez umieszczenie odpowiedniego ostrzeżenia na Stronie.

Cookies wykorzystywane są:

 • w Sklepie – instalowane są, gdy dokonujesz wyboru produktu, w celu obsługi procesu zakupu;
 • w serwisie logowania – instalowane są, gdy rozpoczynasz proces logowania do produktu, w celu dokonania uwierzytelnienia (cookies sesyjne) i ułatwienia Ci tego procesu.

Wiadomości otrzymywane ode mnie (np. newsletter) nie zawierają rozwiązań, które pozwoliłyby mi na śledzenie Twoich zachowań, np. nie wiem czy i kiedy otwierasz maile.

Pamięć lokalna (tzw. local storage) wykorzystywana jest w produktach w celu obsługi określonych ich funkcjonalności, np. checklisty. Wybory, których dokonujesz w checkliście zapisywane są tylko na Twojej przeglądarce i nie mam do nich dostępu.

Odbiorcy danych osobowych

W zakresie w jakim jest to uzasadnione celem przetwarzania będę przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, z którymi współpracuję, tj. operatorom obsługującym płatności elektroniczne (np. operator Przelewy 24 – PayPro S.A), dostawcom usług lub rozwiązań informatycznych (np. dhosting.pl sp. z o.o.), podmiotom świadczącym usługi księgowe (np. Biuro Rachunkowe Piasecki Gagała sp. z o.o.), czy podmiotom świadczącym usługi wysyłki wiadomości (operator Mailjet – podmioty z grupy Mailgun Technologies, Inc.), a także organom publicznym, w tym sądom, prokuraturze lub policji. W zakresie w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, przekazanie danych, o których mowa w niniejszym akapicie odbywać się będzie na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia danych osobowych.

Podmiotami, z którymi współpracuję, a które mogą potencjalnie przetwarzać Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczy (EOG), są podmioty z grupy Mailgun Technologies, Inc. (operator wysyłki wiadomości Mailjet) i ich podwykonawcy. Według informacji, które posiadam grupa Mailjet wykonuje swoje usługi dla mnie na serwerach, które są zlokalizowane w Unii Europejskiej i jest to powód dla którego podjęłam decyzję o współpracy z tym operatorem. Jest to jednak grupa w skład, której wchodzą podmioty z USA współpracująca także z podwykonawcami spoza EOG, więc istniej możliwość, że Twoje dane zostaną przekazane poza EOG. Jeśli to jednak nastąpi, to z zachowaniem, odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy, w tym RODO. Jeśli przepisy dotyczące ochrony danych osobowych poza EOG nie będą zapewniać ochrony danych osobowych porównywalnej do ww. regulacji, to przekazanie danych osobowych będzie odbywać się tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne i tylko po wdrożeniu środków gwarantujących odpowiednią ochronę tych danych. Transfer może odbywać się do państw, w stosunku do których wydana została stosowna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz szyfrowania danych.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przeze mnie zależy od celu w jakim są one przetwarzane i w związku z tym dane przetwarzane:

 • dla realizacji umowy – będę przetwarzać przez okres obowiązywania tego kontraktu;
 • w zapytaniu ofertowym – będę przetwarzać przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub jej wykonanie;
 • w ramach realizacji mojego prawnie uzasadnionego interesu – będę przetwarzać przez okres istnienia mojego prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wcześniej zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych i będę zobowiązana go uwzględnić;
 • celem wywiązania się przeze mnie z obowiązków wynikających z przepisów prawa – będę przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub umową);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami – będę przetwarzać przez okres przedawnienia Twoich lub moich roszczeń;
 • celem dostarczania newslettera – będę przetwarzać przez okres maksymalnie 1 roku po zgłoszeniu żądania wypisania z subskrypcji;
 • przez cookies funkcjonalne – będę przetwarzać do czasu ich wygaśnięcia (do 3 dni), a w przypadku cookies sesyjnych do chwili zamknięcia przez Ciebie przeglądarki.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo, na zasadach określonych w przepisach, do:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych;
 • informacji (przekazywania informacji) na temat tego w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe;
 • sprostowania Twoich danych osobowych (korekty i uzupełnienia);
 • usunięcia Twoich danych osobowych (bycia zapomnianym);
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • przenoszenia przez Ciebie Twoich danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli jej udzieliłeś;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Nie prowadzę aktywności związanej z podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Postanowienia końcowe

Na Stronie, w newsletterze i w produktach mogą pojawiać się linki odsyłające, do innych niż Strona, stron internetowych. Nie mam wpływu na treści przekazywane przez te strony oraz przetwarzanie przez nich Twoich danych, dlatego proszę zapoznaj się z ich polityką prywatności i regulaminem zanim z nich skorzystasz.

Zasady określone w tej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie o czym poinformuję Cię z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez odpowiednią informację na Stronie. Przyczyną zmian mogą być w szczególności rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony (np. korzystanie z nowych narzędzi lub funkcjonalności) albo moja współpraca z nowymi podmiotami.