Logo Zakontraktuj Swój Biznes

Regulamin

Definicje

Adres Autora – oznacza adres mailowy ().

Adres Użytkownika – oznacza adres mailowy przekazany Autorowi w celu uzyskania Dostępu albo otrzymywania Newslettera.

Aktualizacja – oznacza modyfikację Produktu mającą na celu utrzymanie jego zgodności z Umową, a w szczególności w celu utrzymania wartości merytorycznej Produktu, taką jak: odzwierciedlanie w Produkcie aktualnego stanowiska Autora czy znanych Autorowi zmian: praktyki kontraktowej, stanowiska doktryny prawa, orzecznictwa lub przepisów prawa oraz wprowadzanie dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień oraz autokorekt.

Autor – oznacza Małgorzatę Fitrzyk-Barral prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zakontraktuj Swój Biznes Małgorzata Fitrzyk-Barral pod adresem ul. Wilcza 72/14, 00-670 Warszawa (Siedziba Autora), wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki i legitymującą się numerem NIP 677 212 48 34.

Cena – oznacza cenę brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług) wyrażoną w złotych polskich za udzielenie 1 (jednego) Dostępu do Produktu na Okres Subskrypcji (wskazaną na Stronie w dniu składania Zamówienia). W wypadku składania Zamówienia na kilka Dostępów, przez Cenę rozumie się sumę Cen za te Dostępy.

Dostęp – oznacza dostęp online do określonego Produktu dla 1 (jednego) Użytkownika udzielany na warunkach określonych w Licencji i Umowie.

Klient – oznacza osobę, która zawarła z Autorem Umowę na odpłatny Dostęp.

Konsument – oznacza osobę fizyczną zawierającą z Autorem umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – oznacza indywidualne konto, na którym zapisane są dane dotyczące Klienta (Użytkownika) oraz jego Dostępu, z którego można korzystać po zalogowaniu się w Serwisie logowania.

Licencja – oznacza prawo do korzystania z utworu (w rozumieniu prawa autorskiego) na własny użytek (tj. na własne potrzeby) polegające na:

 • wyświetleniu treści cyfrowych w trybie on-line poprzez ich czytanie (np. blog, prezentacja, Wspornik, Wspornik+ lub Wspornik++), oglądanie (np. film) lub słuchanie (np. podcast lub plik MP3) poprzez przeglądarkę internetową;
 • pobieraniu, zapisywaniu, drukowaniu oraz kopiowaniu plików: PDF, DOC lub DOCX (w szczególności uprawnienie to nie dotyczy plików HTML), które zostały wskazane wyraźnie przez Autora jako przeznaczone do pobrania przez Użytkownika;
 • pobieraniu, zapisywaniu, drukowaniu, kopiowaniu i modyfikowaniu udostępnionych przez Autora przykładów klauzul kontraktowych.

Licencja nie uprawnia do przekazywania, wyświetlania, odtwarzania lub udostępniania utworu w jakikolwiek sposób innym osobom, chyba że polega to na wykorzystaniu klauzuli kontraktowej w umowie zawieranej przez osobę, która uzyskała prawa na podstawie Umowy.

Newsletter – oznacza treści cyfrowe w postaci newslettera „Know-How negocjacyjny”, który zawiera treści edukacyjne, marketingowe i oferty handlowe.

Okres Subskrypcji – oznacza okres, w jakim możliwy jest Dostęp do Produktu.

Podcast – oznacza podcast Autora, do którego dostęp znajduje się na Stronie.

Polityka Prywatności – oznacza Politykę Prywatności Strony.

Produkt – oznacza określone treści cyfrowe, do których Autor (odpłatnie lub nieodpłatnie) udziela Dostępu na podstawie Umowy. Produkty mogą różnić się między sobą w szczególności: rodzajem, treścią, modułami, zakresem, funkcjonalnościami, Okresem Subskrypcji etc.

Przedsiębiorca – oznacza osobę (fizyczną, osobę prawną i jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną, której prawo przyznaje zdolność prawną), wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza ten regulamin.

Serwis logowania – oznacza informatyczny serwis on-line, za którego pomocą dochodzi do zrealizowania odpłatnego lub nieodpłatnego Dostępu do Produktu (logowania autoryzacyjnego).

Sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony na Stronie.

Strona – oznacza stronę zakontraktujswojbiznes.pl oraz jej podstrony.

Subskrybent Newslettera – oznacza osobę, która jest zapisana na Newsletter (tj. której Adres Użytkownika został podany przy zapisie na Newsletter).

Umowa – oznacza umowę zawartą z Autorem na zasadach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest (odpłatny lub nieodpłatny) Dostęp przez Okres Subskrypcji do Produktu.

Umowa na Newsletter – oznacza umowę zawartą z Autorem na zasadach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newslettera.

UOKIK – oznacza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uprzywilejowany Klient – oznacza Uprzywilejowanego Przedsiębiorcę albo Konsumenta.

Uprzywilejowany Przedsiębiorca – oznacza Przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną zawierającego z Autorem umowę związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

Użytkownik – oznacza:

 • osobę fizyczną, której Adres Użytkownika został podany w procesie składania Zamówienia na płatny Dostęp do Produktu;
 • Subskrybenta Newslettera;
 • osobę fizyczną odwiedzającą Stronę, która bezpłatnie zapoznaje się z treściami cyfrowymi udostępnionymi na niej bez potrzeby autoryzacji w Serwisie logowania.

Jeżeli Adres Użytkownika należy do jednostki organizacyjnej (np. do spółki) lub należy do więcej niż jednej osoby fizycznej, Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która jako pierwsza skorzystała z Dostępu (zalogowała się w Serwisie logowania).

Zamówienie – oznacza oświadczenie woli (ofertę) w przedmiocie zawarcia Umowy na odpłatny Dostęp złożone w drodze wypełnienia formularza zamówienia w Sklepie lub złożone na Adres Autora.

Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady korzystania ze Strony i Produktów, w tym Sklepu, zawierania Umów oraz Umów na Newsletter oraz zasady uzyskiwania Dostępu, składania Zamówień, uiszczania Ceny, wykonywania prawa odstąpienia oraz składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Klient (Użytkownik) może kontaktować się z Autorem pocztą elektroniczną na Adres Autora, pisemnie na Adres Siedziby lub telefonicznie pod numerem 004860396068.
 • Informacje zawarte na Stronie, w tym w Sklepie oraz Newsletterze, nie stanowią oferty a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 • Korzystanie z Produktów, treści i materiałów zawartych na Stronie oraz w Newsletterze odbywa się na warunkach Licencji. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają uprawnienie do korzystania z utworów (w rozumieniu prawa autorskiego) w zakresie szerszym niż określony w Licencji (np. w ramach dozwolonego użytku osobistego), to zakres Licencji nie ogranicza przyznanego przez przepisy uprawnienia.
 • Zabrania się korzystania ze Strony, Sklepu oraz Produktów czy formularzy w sposób bezprawny, w tym dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści wulgarnych lub obraźliwych, albo które naruszają godność człowieka czy obrażają uczucia lub poglądy innych osób.
 • Do skorzystania ze Sklepu, Newslettera oraz Produktów potrzebne są: urządzenie z dostępem do Internetu (np. komputer lub laptop lub smartfon), skonfigurowana aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca HTML 5, pliki PDF, MP3, CSS, pliki typu JavaScript, cookies oraz local storage (takie jak: Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Microsoft Edge) oraz aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty elektronicznej. Jeśli dla uzyskania płatnego Dostępu do konkretnego Produktu zaistnieje konieczność spełnienia innych technicznych wymagań niż określone powyżej, zostaną one umieszczone w opisie Produktu w Sklepie, w sposób widoczny dla Klienta przed złożeniem Zamówienia. W takiej samej sytuacji odpowiednia informacja umieszczona zostanie w Newsletterze lub na Stronie – w odniesieniu do bezpłatnego Dostępu do Produktów.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień nie wymaga uprzedniej rejestracji w Sklepie.
 • Z uwagi na uwarunkowania techniczne procesów zakupu Produktu oraz Serwisu logowania, obie te procedury korzystają z cookies funkcjonalnych, o czym Użytkownik jest powiadamiany przez odpowiednie oznaczenie na Stronie. Ponadto niektóre moduły Produktów wykorzystują „local storage” (pamięć przeglądarki), aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z takich funkcjonalności na przykład jak checklisty.
 • Ponieważ korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem wprowadzenia przez osoby trzecie do systemu informatycznego Użytkownika (Klienta) niepożądanego oprogramowania, zalecane jest korzystanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego oraz stosowanie odpowiednich rozwiązań ochronnych (np. zapór).
 • Na zasadach dozwolonych przez prawo, w Produkcie mogą zostać umieszczone treści indywidualizujące Produkt w celu oznaczenia jego autorstwa (ochrony praw autorskich Autora).
 • W sytuacji gdy Adres Użytkownika stanowi login w Serwisie logowania, zakup więcej niż jednego Dostępu do tego samego Produktu wymaga zdefiniowania w procedurze składania Zamówienia innego Adresu Użytkownika dla każdego takiego Dostępu i złożenia odrębnego Zamówienia.
 • Autor decyduje o wyborze, kształcie, formie oraz treści zagadnień, informacji, danych etc. prezentowanych w Produktach, Podcastach, na Stronie i w Newsletterze na podstawie własnego subiektywnego osądu – to jest dokonując samodzielnie autorskiego wyboru – i ma prawo do ich modyfikacji na tych samych zasadach. Niezależnie od powyższego, w Okresie Subskrypcji modyfikacje Produktu nie mogą naruszać praw nabytych Klienta i mogą być wykonywane tylko w formie Aktualizacji.
 • Treści zawarte na Stronie, w Produktach czy Newsletterze są aktualne na dzień ich umieszczenia w Internecie, jednak jeśli zgodnie z opisem na Stronie, w Sklepie lub w Newsletterze dany Produkt podlega Aktualizacji w Okresie Subskrypcji, Autor dokonuje jej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Informacja o dacie ostatniej Aktualizacji jest umieszczana w Produkcie.
 • Autor zapewnia Dostęp do Produktu w Okresie Subskrypcji. Dostęp udzielany jest tylko do aktualnej wersji Produktu, tzn. wersje wcześniejsze nie są udostępniane. Klient (Użytkownik) akceptuje, że z uwagi na charakter Produktu, może zaistnieć konieczność dokonania Aktualizacji w Okresie Subskrypcji.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do umożliwiania w jakikolwiek sposób korzystania z Dostępu (w tym przekazywania Dostępu) innym osobom (chyba, że uprawnienie takie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa). W szczególności nie powinien przekazywać (w tym udostępniać lub ujawniać) im hasła do Serwisu logowania, które ze swojej natury ma charakter poufny. Odpowiednio dotyczy to Klienta, który ma prawo przekazać Dostęp tylko Użytkownikowi, którego Adres Użytkownika wskazał składając Zamówienie (dotyczy sytuacji, gdy Klient nie jest Użytkownikiem).
 • Osoba, która planuje zawrzeć z Autorem Umowę powinna zapoznać się z Regulaminem i podać aktualne, kompletne i prawdziwe swoje dane. Podanie nieaktualnych, niekompletnych lub nieprawdziwych danych może uniemożliwić zawarcie Umowy lub jej należyte wykonanie przez Autora.
 • Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w promocji lub w formule przedsprzedaży na warunkach wskazanych w Sklepie. W wypadku proponowania Produktu w Cenie promocyjnej, jednocześnie podawana jest informacja na temat najniższej Ceny za jaką dany Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.
 • Na Stronie i w Sklepie nie prowadzi się działań promocyjnych polegających na prezentowaniu opinii osób, zachęcających do zakupu Produktów, jednak w wypadku zamieszczenia takich opinii, Autor podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na ustalenie, czy takie opinie są rzetelne i udzielone przez osoby, które rzeczywiści korzystały z Produktów.

Płatny dostęp do Produktu

 • Zawarcie Umowy na odpłatny Dostęp następuje za pomocą Sklepu, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 • Klient składa Zamówienie w Sklepie dokonując: wyboru Produktu dostępnego w Sklepie w chwili składania Zamówienia, wypełnienia formularza Zamówienia (w tym definiując hasło i Adres Użytkownika), akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, wyrażenia zgody na udzielenie Dostępu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy i utratę tego prawa oraz naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoważnego. W formularzu Zamówienia Klient podaje imię, nazwisko, adres mailowy oraz inne dane konieczne do wystawienia faktury.
 • Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Autorowi oferty zawarcia Umowy. Następuje ono w momencie naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoważnego.
 • Po otrzymaniu Zamówienia Autor niezwłocznie potwierdza na Adres Użytkownika fakt otrzymania Zamówienia oraz jego warunki.
 • Po złożeniu Zamówienia Klient przekierowany zostaje na stronę płatności obsługiwaną przez operatora płatności, z którym w chwili składania Zamówienia współpracuje Autor. Klient może dokonać wyboru sposobu płatności Ceny – zapłata może zostać uiszczona: szybkim przelewem online, kartą płatniczą lub systemem BLIK, za pośrednictwem operatora PayPro S.A. (z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz wpisanego do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014).
 • Cena jest płatna jednorazowo z góry za cały Okres Subskrypcji, chyba że w opisie Produktu wskazano inaczej.
 • Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych (i) w razie niedokonania płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, może ono zostać anulowane, co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez Autora, a (ii) w wypadku opuszczenia przez Klienta procesu płatności przed finalizacją tego procesu, niemożliwe jest późniejsze dokonanie takiej płatności i Klient, aby nabyć Dostęp, musi złożyć nowe Zamówienie.
 • Z chwilą zapłaty Ceny zawierana jest Umowa i niezwłocznie generowane jest Konto oraz udzielany jest Dostęp (o ile Klient podjął decyzję o rezygnacji z prawa do odstąpienia od Umowy i wyraził chęć otrzymania takiego Dostępu niezwłocznie po zawarciu Umowy).
 • Niezwłocznie po zawarciu Umowy na Adres Użytkownika przesyłana jest informacja potwierdzająca zawarcie Umowy oraz możliwość korzystania z opłaconego Dostępu (o ile Klient podjął decyzję o rezygnacji z prawa do odstąpienia od Umowy i wyraził chęć otrzymania takiego Dostępu niezwłocznie po zawarciu Umowy) wraz z informacją o udzielonej zgodzie na dostarczenie Produktu w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia.
 • Z Dostępu Użytkownik może korzystać po zalogowaniu się w Serwisie logowania. Autoryzacja Dostępu następuje za pomocą loginu oraz hasła, o których Klient powiadamiany jest nie później niż w chwili uzyskania Dostępu.
 • Korzystanie z płatnego Dostępu do Produktu wymaga utrzymania Konta. Konto jest utrzymywane przez Autora w ramach Umowy przez Okres Subskrypcji. Jeśli Klient zawarł z Autorem Umowy na kilka Dostępów dla danego Użytkownika, Konto utrzymywane jest do chwili upływu wszystkich Okresów Subskrypcji. Dotyczy to także sytuacji, gdy Klient dokonuje przedłużenia Okresu Subskrypcji. Na żądanie Klienta, złożone bez podania przyczyny i w każdym czasie, Autor niezwłocznie usunie Konto, jednakże uniemożliwi to Użytkownikowi Dostęp i będzie rozumiane jako zgoda na utratę Dostępu do wszystkich Produktów powiązanych z usuniętym Kontem.
 • Po zawarciu Umowy Klient otrzymuje na Adres Użytkownika fakturę w formie elektronicznej. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Autora na Adres Użytkownika faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów, w formie elektronicznej.
 • Umowa zostaje zawarta na Okres Subskrypcji, który rozpoczyna swój bieg od chwili otrzymania Dostępu i danych do logowania w Serwisie logowania. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą upływu Okresu Subskrypcji.
 • Umowa zostaje zawarta na 1 (jeden) Dostęp do wskazanego w Umowie Produktu.
 • Użytkownik może korzystać z Dostępu równocześnie tylko na 1 (jednym) urządzeniu.
 • W sytuacji, gdy Klient chce dokonać zapłaty Ceny bez udziału operatora płatności, nie chce niezwłocznie otrzymać Dostępu po zawarciu Umowy i chce zachować prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia lub chce dokonać zakupu jednocześnie więcej niż 1 (jednego) Dostępu na ten sam Produkt – może to zrobić kontaktując się z Autorem na Adres Autora i zawierając z nim Umowę pocztą elektroniczną na podstawie Zamówienia uzgodnionego przez Strony.

Newsletter i bezpłatny dostęp do Produktu

 • Na Stronie (w tym w Sklepie) można dokonać nieodpłatnego zapisu na Newsletter. Subskrypcja Newslettera dokonywana jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, w którym wskazywany jest Adres Użytkownika, na który przesyłany będzie Newsletter i wyrażana jest zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych (ofert handlowych) zawartych w Newsletterze, a także akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności.
 • Po zapisaniu się na Newsletter, na Adres Użytkownika wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie subskrypcji. Z chwilą dokonania potwierdzenia zawierana jest Umowa na Newsletter.
 • Umowa na Newsletter ma charakter nieodpłatny i jest zawierana na czas nieokreślony. Subskrybent Newslettera może w każdym czasie i bez powodu dokonać jej wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. Może to nastąpić poprzez aktywację odpowiedniego przycisku rezygnacji z Newslettera, który znajduje się w każdej wiadomości zawierającej Newsletter lub w drodze wypowiedzenia przesłanego na Adres Autora lub do Siedziby Autora.
 • Autor może zadecydować o tym, że Subskrybenci Newslettera otrzymają możliwość zawarcia Umowy na bezpłatny Dostęp do określonego Produktu przez określony Okres Subskrypcji.
 • Bezpłatny Dostęp do Produktu udzielany jest Subskrybentowi Newslettera na podstawie Umowy, która zawierana jest w chwili, w której Subskrybent Newslettera skorzysta z takiego Dostępu. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą upływu Okresu Subskrypcji, chyba że Subskrybent Newslettera wypowie ją wcześniej (może to zrobić bez podawania przyczyny) ze skutkiem natychmiastowym w drodze wypowiedzenia przesłanego na Adres Autora lub do Siedziby Autora.
 • Okres Subskrypcji rozpoczyna się od chwili w której Subskrybent Newslettera otrzymał dane dostępowe i możliwość skorzystania z Dostępu.
 • Rozwiązanie Umowy na Newsletter nie powoduje automatycznie rozwiązania Umowy na bezpłatny Dostęp do Produktu, chyba że Subskrybent Newslettera zdecyduje inaczej i dokona jej wypowiedzenia – może to zrobić bez powodu ze skutkiem natychmiastowym wysyłając oświadczenie na Adres Autora lub do siedziby Autora.

Reklamacja

 • Reklamacje zgłaszane mogą być Autorowi pocztą elektroniczną na Adres Autora lub pisemnie na Adres siedziby Autora. Reklamujący może skorzystać z formularza reklamacji zawartego w Załączniku nr 1 do Regulaminu, ale nie jest do tego zobowiązany. Załącznik nr 1 do Regulaminu wskazuje informacje, które warto, aby reklamujący podał w swojej reklamacji, bo pomogą one Autorowi zrozumieć na czym polega istota reklamacji i poznać oczekiwania reklamującego.
 • Autor wykonuje Umowę z profesjonalną starannością i odpowiedzialny jest za jej nienależyte wykonanie, w tym brak Dostępu lub naruszenie przepisów prawa. Odpowiada on także wobec Uprzywilejowanego Klienta za zgodność Produktu z Umową. Jeżeli Produkt nie jest zgodny z Umową, Uprzywilejowany Klient może żądać jego doprowadzenia do takiej zgodności, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. W sytuacjach określonych w przepisach Uprzywilejowany Klient może także żądać obniżenia Ceny lub odstąpić od Umowy.
 • Autor rozpatruje reklamacje zgodnie z przepisami prawa.
 • O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Autor powiadomi reklamującego w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany w reklamacji (a jeśli nie został on podany w reklamacji na adres, z którego reklamacja została przesłana), w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji. Brak udzielenia reklamacji ww. terminie oznacza, że Autor uznał reklamację.
 • Odpowiedź na reklamację Autor przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.
 • Więcej informacji na temat praw reklamującego, które przyznają mu przepisy prawa, można znaleźć na stronie UOKIK.

Odstąpienie

 • Uprzywilejowany Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Autorem w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 • Powyższe uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do odpłatnej Umowy na dostarczenie (inaczej niż na materialnym nośniku) treści cyfrowych, jeżeli Autor rozpoczął świadczenie za wyraźną uprzednią zgodą Uprzywilejowanego Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia (przyjął to do wiadomości) i Autor dostarczył na trwałym nośniku Uprzywilejowanemu Klientowi odpowiednie potwierdzenie zawierające informację o udzieleniu ww. zgody, w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia (Potwierdzenie). W sytuacji gdy Uprzywilejowany Klient nie wyraża ww. zgody na niezwłoczne rozpoczęcie realizacji Umowy, może ją zawrzeć pocztą elektroniczną kontaktując się z Autorem na Adres Autora. W takim wypadku może dokonać odstąpienia od tak zawartej Umowy na poniższych zasadach.
 • Odstąpienie od umowy następuje poprzez wysłanie wiadomości o odstąpieniu na Adres Autora (pocztą elektroniczną) lub pisemnie na Adres Siedziby. Załącznik nr 2 do Regulaminu stanowi formularz odstąpienia od umowy z którego Uprzywilejowany Klient może, ale nie jest zobowiązany skorzystać (ma on charakter jedynie ułatwiający i pomocniczy).
 • Autor niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu na adres podany przez Uprzywilejowanego Klienta (a jeśli nie został podany, na adres z którego otrzymał odstąpienie).
 • Celem zachowania terminu odstąpienia wystarczy, aby Uprzywilejowany Klient wysłał informację o odstąpieniu przed upływem 14-dniowego terminu na wykonanie tego prawa.
 • Autor ma obowiązek niezwłocznie przesłać odstępującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 • W wypadku skorzystania z odstąpienia, Umowę uznaje się za niebyłą i Autor zwraca Uprzywilejowanemu Klientowi niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu) wszystkie otrzymane na podstawie rozwiązywanej Umowy płatności (i z tego tytułu Uprzywilejowany Klient nie ponosi dodatkowych kosztów). Autor dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uprzywilejowany Klient, chyba że Uprzywilejowany Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli odstępujący dokonał odstąpienia zanim Autor przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • W wypadku odstąpienia Autor może uniemożliwić Uprzywilejowanemu Klientowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych (usługi cyfrowej), np. zablokować Konto i Uprzywilejowany Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z treści cyfrowej (usługi cyfrowej) oraz dokonać zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem Ceny. Jednak Uprzywilejowany Klient nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na materialnym nośniku, jeśli (i) nie otrzymał informacji o utracie prawie odstąpienia w chwili wyrażania zgody lub (ii) nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub (iii) Autor nie dostarczył Potwierdzenia.
 • Jeżeli Autor nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Uprzywilejowany Klient wzywa go do ich dostarczenia. Jeśli dostarczenie nie nastąpi niezwłocznie lub w wyraźnie ustalonym, dodatkowym terminie, Uprzywilejowany Klient może dokonać odstąpienia. Wezwanie nie jest konieczne jeżeli: (i) z oświadczenia Autora lub okoliczności wyraźnie wynika, że dostawa nie nastąpi lub (ii) strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wynika, że określony termin dostarczenia miał istotne znaczenie dla Uprzywilejowanego Klienta, a Autor nie dokonał dostarczenia w terminie. Autor nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z Umową, nawet jeśli Uprzywilejowany Klient z nich faktycznie korzystał. Autor jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową lub których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia lub żądania obniżenia Ceny, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uprzywilejowany Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny, bezkosztowy sposób zwrotu.
 • Uprzywilejowany Klient nie ma prawa do odstąpienia w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które zobowiązany jest do zapłaty Ceny, jeżeli Autor wykonał w pełni usługę za jego wyraźną i uprzednią zgodą i gdy Uprzywilejowany Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia i przyjął to do wiadomości.

Charakter Produktów i innych materiałów

Produkty, Podcasty, Strona i Newsletter (zawarte w nich dokumenty teksty, materiały lub treści o jakimkolwiek charakterze):

 • stanowią wyłącznie wyraz osobistej opinii i stanowiska Autora, jako edukatora a nie radcy prawnego, które może ulec zmianie. Omawiają niektóre zagadnienia prawne w sposób wybiórczy lub generalizujący, nie są dostosowane do konkretnego stanu faktycznego i potrzeb określonego podmiotu, dlatego nie są świadczeniem pomocy prawnej, w tym nie stanowią opinii prawnej, porady lub konsultacji prawnej. Mają jedynie charakter edukacyjny i pomocniczy;
 • nie stanowią oficjalnego publikatora aktów prawnych, nie są źródłem prawa i nie powinny być traktowane jako równoważne z tekstem aktu prawnego czy zawsze aktualne;
 • nie są i nie zawierają stanowiska lub wykładni jakiegokolwiek organu lub podmiotu (poza Autorem) i nie stanowią zachęty do rezygnacji z profesjonalnej pomocy prawnej.

Dane osobowe

 • Autor jest administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników.
 • Zakres i cel, zasady oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Autora zostały opisane w Polityce Prywatności.
 • Osobom, których dane osobowe Autor przetwarza, przysługuje na zasadach określonych w przepisach, prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych;
  • informacji (przekazywania informacji) na temat tego w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe;
  • sprostowania danych osobowych (korekty i uzupełnienia);
  • usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym);
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli została udzielona;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Spory

 • Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 • Autor wyraża zgodę na rozstrzyganie ewentualnych sporów w ramach postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Na zasadach przewidzianych przez prawo, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń.
 • Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platformę ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Dla Konsumentów w Polsce dostępne są m.in. następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie UOKIK.

Podmioty inne niż Uprzywilejowani Klienci

W zakresie w jakim nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. poniższe nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub na osobie) i wyłącznie w odniesieniu do podmiotów nie będących Uprzywilejowanym Klientem:

 • w wypadku powstania sporu – wyłącznie właściwym do jego rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo z uwagi na Siedzibę Autora;
 • całkowita łączna odpowiedzialność Autora w związku z zawartą umową, na jakiejkolwiek podstawie prawnej i faktycznej (w tym deliktu), ograniczona jest do wyższej z kwot: zapłaconej Ceny albo 1.000 PLN. Jeśli Cena nie została uiszczona, jest to kwota 1.000 PLN;
 • wyłącza się odpowiedzialność Autora z tytułu rękojmi.

Przepisy końcowe

 • W wypadku powstania wątpliwości co zgodności Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, rozumie się postanowienia Regulaminu w sposób, który zapewnia jego zgodność z takimi przepisami, gdyż celem Regulaminu nie jest naruszenie takich przepisów, a w szczególności nie jest naruszenie praw Uprzywilejowanych Klientów.
 • Niektóre ilustracje i ikony zawarte na głównej Stronie są wykorzystywane na podstawie licencji zawartej przez Autora z: Alamy Limited i Icon Images (dotyczy ilustracji) oraz Luis Prado (dotyczy ikon).
 • Autor jest uprawniony do zmiany Regulaminu z przyczyn wskazanych poniżej:
  • jeśli Regulamin okaże się niezgodny z przepisami prawa, w szczególności nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie, w jakim taka zmiana modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Autora zobowiązanie do określonej jego modyfikacji;
  • gdy wydane przez organy administracyjne decyzje, rekomendacje, interpretacje, zalecenia, akty dokonają modyfikacji Regulaminu lub nałożą na Autora obowiązek jego modyfikacji;
  • w sytuacji gdy pojawi się orzecznictwo sądowe lub administracyjne, z którego wynika, że postanowienia analogiczne do tych stosowanych w Regulaminie mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu będzie dopuszczalna, o ile można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego Konsumenta lub Uprzywilejowanego Przedsiębiorcy proponowana zmiana jest na jego korzyść;
  • gdy pojawią się nowe technologie lub rozwiązania programistyczne wymuszające zmianę zasad funkcjonowania Strony (Sklepu) oraz w wypadku rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Strony (w tym Sklepu) – np. wprowadzenie nowych usług lub Produktów, zmiana operatora płatności czy zmiana sposobu korzystania z Serwisu logowania lub zapisu na Newsletter;
  • gdy nastąpi zmiana Adresu Siedziby czy Adresu Autora lub innych jego danych identyfikacyjnych;
  • jeśli zaistnieje konieczność zwiększenia bezpieczeństwa danych lub operacji prowadzonych przez Klientów (albo Użytkowników) czy zwiększenia ochrony ich prywatności.
 • W wypadku zmiany Regulaminu:
  • zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na Stronie wraz z podaniem przyczyny jego zmiany na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmiany;
  • Autor zobowiązany jest dostarczyć treść zmienionego Regulaminu na Adres Użytkownika wraz z podaniem przyczyny jego zmiany na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie modyfikacji Regulaminu;
  • jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionego Regulaminu na Adres Użytkownika (lub w terminie 14 dni od udostępnienia zmiany na Stronie – stosuje się termin korzystniejszy dla Klienta), nie zostanie wypowiedziana umowa przez Klienta (Użytkownika) (co ma prawo zrobić), zmieniony Regulamin będzie dla niego wiążący;
  • nie ulegają naruszeniu (w szczególności ograniczeniu lub uchyleniu) prawa nabyte osób, z którymi Autor zawarł umowy na podstawie Regulaminu przed wejściem jego zmiany w życie.

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 – Wzór reklamacji

Małgorzata Fitrzyk-Barral

Zakontraktuj Swój Biznes Małgorzata Fitrzyk-Barral

adres: ul. Wilcza 72/14, 00-670 Warszawa

Składam reklamację dotyczącą dostępu do produktu w postaci: […] zakupionego na okres subskrypcji […] lat.

Data zawarcia umowy/złożenia zamówienia […]. Adres e-mail podany przy zamówieniu […].

Reklamacja dotyczy następującego problemu: […], który powstał w dniu […] w godzinach […]. Proszę o podjęcie następujących działań […] i mam następujące oczekiwania […].

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Podpis i data (dotyczy reklamacji w formie pisemnej)

Załącznik nr 2 – Wzór odstąpienia

Małgorzata Fitrzyk-Barral

Zakontraktuj Swój Biznes Małgorzata Fitrzyk-Barral

adres: ul. Wilcza 72/14, 00-670 Warszawa

Adres mailowy ()

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy na dostęp do produktu w postaci: […] zawartej na okres subskrypcji […] lat.

Data zawarcia umowy […]. Adres e-mail podany przy zamówieniu […].

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Podpis (dotyczy odstąpienia w formie pisemnej) i data