Katalog

Anatomia kontraktu

 • Preambuła Zważywszy, że:Przedsiębiorca zwrócił się do Spółki z propozycją wykonania Projektu, zapewniając ją, że posiada rozwiązanie technologiczne oraz know-how pozwalające mu na zrealizowanie Projektu w terminie oraz w sposób oczekiwany przez Klienta Spółki, a w szczególności posiada prawo do rozwiązania objętego ochroną patentową opisanego w Załączniku nr ;Przedsiębiorcy znane są uwarunkowania techniczne i organizacyjne dotyczące realizacji Projektu zawarte w Załączniku nr ;Przedsiębiorca oświadcza, że z sukcesem wykonał inny projekt (opisany w ust. Umowy), o uwarunkowaniach technicznych i faktycznych podobnych do Projektu;Przedsiębiorca zapewnia, że nie zostały skierowane przeciwko niemu żadne roszczenia z tytułu nienależytego wykonania projektu wskazanego w pkt. 3 powyżej, w tym w szczególności z tytułu rękojmi i udzielonych gwarancji jakości;Przedsiębiorca zapewnia Spółkę, że Projekt może zostać wykonany w sposób i w terminie wskazanych w umowie z dnia zawartej pomiędzy Klientem i Spółką („Umowa z Klientem");w dobrej wierze i opierając swoją decyzję na powyższych zapewnieniach, Spółka zrezygnowała z renegocjowania Umowy z Klientem, w tym w szczególności co do terminu oraz technologii, w jakiej ma zostać wykonany Projekt, i Strony postanowiły zawrzeć Umowę o poniższej treści, jednocześnie potwierdzając, że powyższa Preambuła stanowi jej integralną część: .
 • Oświadczenia i zapewnienia Organizator oświadcza i zapewnia, że:jego sytuacja finansowa, prawna oraz zobowiązania wobec osób trzecich umożliwiają mu należyte wykonanie Przedmiotu Umowy;posiada -letnie doświadczenie w realizacji oraz ma zasoby i personel wystarczające do należytego wykonania Umowy;nie uczestniczy w żadnym sporze i nie toczy się przeciwko niemu (lub z jego udziałem) żadne postępowanie sądowe, administracyjne czy arbitrażowe;posiada wszystkie wymagane przepisami prawa kwalifikacje, zezwolenia, koncesje, licencje, decyzje etc. niezbędne do prowadzenia swojej działalności i wykonania Przedmiotu Umowy oraz uzyskał wymagane prawem zgody na zawarcie Umowy tak podmiotów trzecich, jak i swoich organów;otrzymał od Klienta wszystkie informacje, dokumenty oraz dane, o które prosił lub które są mu niezbędne do należytej realizacji Umowy;zapoznał się z oraz zbadał i potwierdza, że wykonanie Przedmiotu Umowy jest technicznie i organizacyjnie możliwe zgodnie z założeniami Klienta zawartymi w Umowie i jest w stanie w sposób należyty zrealizować Umowę, osiągając wskazany w niej rezultat;nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do miejsca wykonania Umowy oraz założeń, instrukcji, dokumentów, projektów oraz innych materiałów, które zostały przekazane mu przez Klienta, a które zostały zawarte w Załączniku nr .
 • Definicje kontraktowe Przez termin „" Strony rozumieją: .Strony ustalają, że określenie:" oznacza „";" oznacza „".
 • Definicje kontraktowe - aneks i porozumienie Terminy zapisane w Aneksie od wielkiej litery mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Umowie.W Porozumieniu określenie „" ma inne znaczenie niż przypisane mu w Umowie i oznacza „".
 • Pomocniczy charakter tytułów Tytuły jednostek redakcyjnych zostały wprowadzone wyłącznie w celu ułatwienia posługiwania się dokumentem Umowy i nie stanowią jej merytorycznej części. Nie powinny być brane pod uwagę przy interpretacji Umowy, gdyż mają charakter wyłącznie techniczny.
 • Pierwszeństwo teksu umowy W wypadku sprzeczności, niejasności, niespójności lub jakichkolwiek innych wątpliwości interpretacyjnych dokument główny Umowy ma pierwszeństwo przed jej załącznikami.Tekst Umowy ma charakter rozstrzygający (nadrzędny) w stosunku do jej załączników.
 • Hierarchia załączników Strony nadają załącznikom wskazanym w ust. Umowy hierarchię ważności według określonej w tym ustępie kolejności załączników, tj. załącznik o niższym numerze ma pierwszeństwo przed załącznikiem o numerze wyższym.
 • Hierarchia kontraktu oraz załączników W wypadku sprzeczności, niejasności, niespójności lub jakichkolwiek innych rozbieżności pomiędzy załącznikami a tekstem głównym Umowy moc nadrzędną ma Umowa. A w wypadku sprzeczności, niejasności, niespójności lub jakichkolwiek innych rozbieżności pomiędzy załącznikami do Umowy – pierwszeństwo mają załączniki zgodnie z nadanym im priorytetem wskazanym w ust. Umowy.Umowa ma pierwszeństwo przed wszystkimi załącznikami, natomiast Załącznik nr ma priorytet przed innymi załącznikami.Na wypadek powstania wątpliwości, sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy dokumentami wchodzącymi w skład Kontraktu Strony ustalają następującą hierarchię ważności (priorytet) dokumentów kontraktowych: .
 • Klauzula integralności tekstu Wszystkie załączniki stanowią integralną część Umowy.Kontrakt i załączniki muszą być czytane jako całość.Załącznik nr został przekazany Kontrahentowi pocztą elektroniczną w dniu z adresu: na adres: . Kontrahent potwierdza otrzymanie, zapoznanie się i akceptację ww. Załącznika - Strony uznają go za część Kontraktu o takiej samej wadze, jak inne postanowienia Kontraktu.
 • Klauzula integralności ustaleń Umowa wraz z załącznikami stanowi całość porozumienia między Stronami. Uchyla i zastępuje wszystkie uprzednie oświadczenia, oferty, umowy i ustalenia Stron związane z Projektem, dokonane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.Kontrakt stanowi całość ustaleń między Stronami w zakresie nim uregulowanym. Strony nie opierają się na żadnych oświadczeniach, porozumieniach czy zapewnieniach, które dotyczą Przedmiotu Kontraktu a nie są w nim zawarte. Niemniej celem uniknięcia stanu niepewności uchylają wszelkie oświadczenia, porozumienia i zapewnienia dotyczące Przedmiotu Kontraktu – gdyby takowe istniały – i zastępują je postanowieniami Kontraktu.
 • Prawo do rozstrzygającej wykładni umowy W wypadku gdy treść załączników i Umowy będzie pozostawała względem siebie w sprzeczności lub niespójności, pierwszeństwo (rozstrzygające znaczenie) będzie miał ten z dokumentów (zapisów), który zostanie wskazany przez Klienta. Dotyczy to także sytuacji, gdy sprzeczności lub niespójności wystąpią w ramach tekstu Umowy, poszczególnych załączników lub pomiędzy załącznikami.Dokument główny Umowy ma rozstrzygające znaczenie. W wypadku pojawienia się niespójności lub rozbieżności między załącznikami, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Klienta, który wyda wiążącą instrukcję - wskaże, który dokument ma pierwszeństwo.
 • Klauzula salwatoryjna W wypadku stwierdzenia nieważności postanowienia umownego, inne ustalenia pozostają w mocy i wykonanie Umowy powinno być kontynuowane, chyba że z jej treści wyraźnie wynika, że bez zapisu dotkniętego nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta.Strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić nieważne postanowienie innym ustaleniem, które będzie wywoływało skutki (w szczególności ekonomiczne i finansowe) możliwie najbardziej zbliżone do zapisu dotkniętego nieważnością.Jeśli ustalenie zawarte w ust. Kontraktu uznane zostanie za nieważne, Strony nadadzą mu następujące brzmienie: .Postanowienia Umowy mają rozłączny charakter, dlatego uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie ma wpływu na skuteczność pozostałych postanowień.
 • Pierwszeństwo wersji językowej Umowa sporządzona została w i wersji językowej. W wypadku jakichkolwiek sprzeczności, rozbieżności lub niespójności pomiędzy tymi wersjami - wersja będzie miała priorytet i charakter rozstrzygający.Kontrakt sporządzony został w wersjach językowych, jednakże tylko wersja językowa jest wiążąca. Pozostałe wersje językowe Kontraktu mają charakter pomocniczy.Umowa została sporządzona w egzemplarzach wersji i w egzemplarzach wersji . Każda Strona otrzymuje egzemplarz każdej wersji językowej Umowy. W wypadku jakichkolwiek rozbieżności wersja Umowy ma pierwszeństwo.Na prośbę Klienta Umowa została podpisana w wersjach językowych: oraz . Wersja jest dla Stron wiążąca, samodzielnie wyznacza ustalenia Stron i jako jedyna powinna być uwzględniana przy interpretacji Umowy. Wersja ma wyłącznie znaczenie techniczne, wynika z wewnętrznych potrzeb Klienta i nie była przez Wykonawcę sprawdzana i negocjowana.Umowa została sporządzona w języku oraz . Jeśli wersja będzie zawierać postanowienia, których nie ma w wersji lub będą one sprzeczne czy niespójne z wersją – podstawą wykładni Umowy będzie wersja .
 • Ustalenie języka umowy Umowa została podpisana w oraz wersji językowej, przy czym wersja ma pierwszeństwo przed wersją . Pod rygorem nieważności – wszelkie zmiany Umowy oraz jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej i taki dokument powinien zostać sporządzony w obu wersjach językowych.Komunikacja Stron (pisemna i mailowa) związana z wykonywaniem Umowy odbywać się będzie w języku . Ustalenie to dotyczy także składania oświadczeń woli zawiązanych z Umową (w tym jej rozwiązania i zmiany), które dodatkowo wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności.Korespondencja między Stronami będzie prowadzona w języku . Wszystkie dokumenty przekazywane lub wykonywane w związku z Umową będą sporządzone lub przetłumaczone na język .

Sposób zawarcia transakcji

 • Oferta oparta na OWU W imieniu spółki („Wykonawca“) składam ofertę zawarcia umowy na wykonanie usługi wdrożenia systemu informatycznego („Oferta”) na następujących warunkach:Zakres przedmiotu umowy i miejsce jej wykonania – zgodnie z Załącznikiem nr ;Zakres dostawy urządzeń – zgodnie z Załącznikiem nr ;Cena i harmonogram płatności – zgodnie z Załącznikiem nr ;Warunki licencji na oprogramowanie – zgodnie z Załącznikiem nr ;Pozostałe warunki umowy – zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług stanowiącymi Załącznik nr ;Termin wykonania – zgodnie z harmonogramem prac zawartym w Załączniku nr ;Wszystkie załączniki stanowią integralną część Oferty;Oferta obowiązuje w okresie miesięcy od dnia jej doręczenia i może zostać przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń i jakichkolwiek modyfikacji.
 • Oferta z alternatywnymi warunkami W imieniu spółki („Wykonawca“) niniejszym składam ofertę („Oferta”) zawarcia umowy na wykonanie remontu lokalu biurowego, zlokalizowanego pod adresem („Lokal") na warunkach przedstawionych w Opcji nr 1 albo Opcji nr 2, które zostały opisane poniżej:Opcja nr 1Zakres – usługa zostanie wykonana zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr ;Materiały – wykonanie obejmować będzie dostawę wyposażenia i materiałów opisanych w Załączniku nr ;Cena – PLN plus VAT (słownie: );Termin wykonania – miesiące od dnia przekazania Lokalu.alboOpcja nr 2Zakres – usługa zostanie wykonana zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr ;Materiały – wykonanie usługi obejmować będzie dostawę wyposażenia i materiałów opisanych w Załączniku nr ;Cena – PLN plus VAT (słownie: ) ;Termin wykonania – miesiące od dnia przekazania Lokalu.Przekazanie Lokalu powinno nastąpić w terminie miesięcy od dnia przyjęcia Oferty.Oferta jest ważna w okresie dni od dnia jej doręczenia.Oferta może być przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń i zmian.Oświadczenie o przyjęciu Oferty powinno wskazywać, czy umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w Opcji nr 1 czy Opcji nr 2.Z chwilą wyboru jednej z Opcji uznaje się, że druga Opcja została odrzucona i w odniesieniu do takiej odrzuconej Opcji Oferta przestaje wiązać Wykonawcę.Celem uniknięcia wątpliwości, w wypadku przyjęcia Oferty na warunkach wskazanych w Opcji 1 i Opcji 2 lub niedokonania wyboru żadnej Opcji - uznaje się, że Oferta została w całości odrzucona i nie dochodzi do zawarcia umowy.Uwaga: zastosowanie spójnika „albo" jest istotne, wskazuje bowiem na alternatywę rozłączną (wybór jednej opcji wyklucza drugą opcję). Spójnik „lub" to alternatywa łączna oznaczająca możliwość wyboru jednej lub obu opcji.
 • Zakaz modyfikacji oferty Oferta może zostać przyjęta tylko w całości, tj. bez zastrzeżeń, uzupełnień i jakichkolwiek modyfikacji.
 • Wyłączenie milczącego przyjęcia oferty Strony wyłączają stosowanie do Umowy o Współpracy art. 68(2) Kodeksu cywilnego.Przyjęcie oferty przez Kupującego może zostać dokonane wyłącznie w drodze złożenia zamówienia w formie określonej w Załączniku nr przesłanego Dystrybutorowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w ust. Umowy Ramowej.Strony ustalają, że brak odpowiedzi na ofertę nie oznacza jej przyjęcia.
 • Okres obowiązywania oferty Oferta wiąże Wykonawcę w okresie dni liczonych od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego i tylko w tym okresie może zostać przez niego przyjęta.Okres związania Ofertą wynosi dni.Przyjęcie Oferty może nastąpić do dnia .
 • List intencyjny List Intencyjny zawarty został wyłącznie w celu ustalenia kierunku prowadzenia przez Strony negocjacji umowy . Dlatego wyraża jedynie wstępne intencje Stron i nie może być interpretowany jako umowa przedwstępna lub jakiekolwiek inne zobowiązanie do zawarcia umowy lub prowadzenia negocjacji.Każda ze Stron, mając na uwadze ochronę swoich interesów oraz strategię biznesową, uprawniona jest do wycofania się z negocjacji oraz zmiany swojego negocjacyjnego stanowiska.List Intencyjny nie stanowi podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w wypadku podjęcia przez Stronę decyzji o wycofaniu się z negocjacji lub zmiany negocjacyjnego stanowiska (dotyczy to także postanowień, które zostały przez Strony już uzgodnione).Jeżeli Strony dokonają uzgodnienia wszystkich zapisów umowy , zostanie ona zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Prowadzenie negocjacji

 • Powiązania między zapisami umownymi Partner uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej w wypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. Umowy, w terminie wskazanym w ust. Umowy – w wysokości % (słownie:) Wynagrodzenia netto, o którym mowa w ust. Umowy.Współpartner uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w wypadku nieusunięcia przez Partnera wady w Oprogramowaniu, w terminie wskazanym w ust. Umowy.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. Umowy, podlega zapłacie na warunkach wskazanych w Umowie i jego płatność może zostać wstrzymana zgodnie z ust. Umowy.Analizując powyższy zapis, powinieneś:Ustalić, jaki obowiązek przewiduje umowa we wskazanym ustępie i jaki termin określa przywołany zapis kontraktowy. Musisz także sprawdzić kwotę wynagrodzenia (a w konsekwencji wysokość kary). Dopiero na podstawie tych informacji będziesz mógł podjąć decyzję, czy godzisz się na zapłatę kary umownej w zaproponowanej sytuacji oraz wysokości lub pragniesz negocjować warunki zapłaty kary.Pomyśleć, czy zawsze i wszystkie wady muszą zostać usunięte przez Partnera, a w związku z tym - czy prawo do rozwiązania kontraktu powinno Współpartnerowi przysługiwać w każdym wypadku zaistnienia wady. Należy także sprawdzić, czy na pewno kontrakt zobowiązuje Partnera do usunięcia wady w ww. terminie. Jeżeli powyższe kwestie ustalisz, warto zastanowić się na przykład, czy: (1) każda nieusunięta wada Oprogramowania (nawet o charakterze nieistotnym) powinna skutkować prawem do wypowiedzenia kontraktu, (2) czy godzisz się na brak okresu wypowiedzenia, (3) w jakiej formie wypowiedzenie powinno zostać sporządzone oraz (4) czy przed dokonaniem rozwiązania Partner powinien dostać szansę naprawy naruszenia, tj. dodatkowy termin na usunięcie wady. Warto także zastanowić się, jakie skutki powinno wywołać rozwiązanie umowy w zakresie rozliczenia stron i ewentualnej naprawy szkody.Sprawdzić, jakie postanowienia przewiduje umowa w zakresie wypłaty wynagrodzenia i w jakich sytuacjach kontrakt zezwala na wstrzymanie płatności. Wynagrodzenie to z reguły najważniejsze świadczenie dla wykonawcy lub zbywającego, dlatego warunki do jego wypłaty powinny być enumeratywnie i jednoznacznie wskazane w umowie. Powinieneś unikać ogólnych i niedookreślonych pojęć.
 • Doprecyzowanie zapisu Inwestor uprawniony jest do odmowy odbioru Instalacji i podpisania Protokołu Odbioru w wypadku, gdy Instalacja ma Wady.Przez termin „Wady" rozumie się: wady prawne, niekompletność Instalacji oraz wady wskazane w Załączniku nr do Umowy.W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że jeżeli żadna z Wad nie wystąpi, a Instalacja nie będzie prawidłowo funkcjonowała, Umowę uznaje się za należycie zrealizowaną przez Wykonawcę i uprawniony jest on do żądania zapłaty całego Wynagrodzenia.Zapis umowny mógłby się składać tylko z ust. 1 i 2, bo „oczywiste wydaje się", co stanowi Wadę. Mogłaby jednak w przyszłości powstać wątpliwość, czy i jakie roszczenia przysługują Inwestorowi w wypadku wad innych niż wskazane w ust. 2. To znaczy, Inwestor nie mógłby odmówić odbioru i podpisania protokołu, ale mogłaby powstać wątpliwość, czy ma roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy. Dodanie ust. 3 jednoznacznie rozstrzyga, że Inwestor bierze na siebie ryzyko pojawienia się wad innych niż wskazane w ust. 2.
 • Utrzymanie numeracji usuniętych postanowień Obowiązki Wykonawcy:Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Materiałów i Urządzeń do dnia .Nie dotyczy.Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie rozpoczęcia Prac w formie do dnia .Nie dotyczy.Nie dotyczy.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji listę podwykonawców, którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu Przedmiotu Umowy, w terminie dni od daty zawarcia Umowy.
 • Dodatkowa numeracja dla nowych zapisów Procedura usuwania wad:Sprzedawca udziela gwarancji jakości na Towar na okres miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach wskazanych w ust. .Klient zawiadomi Sprzedawcę o wystąpieniu wady w terminie dni od jej ujawnienia się.Zawiadomienie o wadzie zostanie dokonane w formie na adres wskazany w ust. Umowy.Sprzedawca przystąpi do analizy wady w terminie dni od otrzymania zawiadomienia od Klienta.Przy obliczaniu terminów, o których mowa w ust. 2 i ust. 4, nie uwzględnia się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.Usunięcie wady dokonane zostanie w terminie dni, licząc od dnia dokonania zawiadomienia o wadzie przez Klienta, na koszt Sprzedawcy w drodze wymiany lub naprawy wadliwego elementu.Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Klient nie mógł korzystać z Towaru z powodu jego wady (w tym o okres jego naprawy oraz wymiany).
 • Ustalenie procedury przez obie strony po zawarciu umowy W związku z tym, że w dniu zawarcia Kontraktu nie jest możliwe ustalenie procedury akceptacji Produktu („Procedura"), Strony ustalają, że zostanie ona przygotowana przez Wykonawcę i przedstawiona Klientowi do zatwierdzenia w terminie tygodni od dnia odbioru prototypu Produktu.Przedstawiona przez Wykonawcę Procedura stanie się dla Stron wiążąca, jeżeli zostanie zaakceptowana przez Klienta.
  Jeżeli Klient nie dokona akceptacji Procedury lub jej odrzucenia w terminie dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że Procedura została przez niego zatwierdzona.W sytuacji gdy Procedura zostanie przez Klienta odrzucona, Strony dokonają wspólnego ustalenia jej treści, mając na uwadze cel zawarcia Kontraktu określony w jego Preambule, możliwości organizacyjno-techniczne Wykonawcy, konieczność zapewnienia zgodności Procedury z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Klienta, które zostały przedstawione Wykonawcy w ust. Umowy.Jeżeli w terminie 30 dni od odrzucenia Procedury przez Klienta, Strony nie uzgodnią jej treści, to każda z nich może zlecić opracowanie tego dokumentu przez i tak stworzona Procedura będzie dla Stron wiążąca. Koszty przygotowania Procedury przez poniesione zostaną przez Strony w równej wysokości.