23.05.2024

Uaktualniono wszystkie sekcje

Uzupełniono sekcje: Prowadzenie negocjacji, Sposób zawarcia transakcji, Termin, Warunek, Zadatek i zaliczka, Kara umowna, Odsetki, Wynagrodzenie, Wykonawstwo zastępcze, Zmiana kontrahenta, Okres i rozwiązanie umowy, Reguły odpowiedzialności, Poufność, Aneksowanie umowy, Prawo autorskie.

Prowadzenie negocjacji: Dodana podsekcja: Synonimy, Format projektu umowy, Prezentowanie argumentów, Negocjacje na słonia, Pierwsza propozycja negocjacyjna, Cisza w negocjacjach, Rola prawnika, Zespół negocjacyjny, Zarządzanie negocjacyjnymi kanałami, Inteligencja emocjonalna, Negocjowanie mailem.

Forma umowy: Dodana podsekcja: Zbędne i przydatne klauzule.

Kara umowna: Dodana podsekcja: Kara vs. ograniczenie odpowiedzialności.

Warunek: Dodana podsekcja: Zachowanie kontrahenta jako warunek, Umowa o zbycie rzeczy, Warunek rozwiązujący a umowne odstąpienie.

Okres i rozwiązanie umowy: Dodana podsekcja: Hurtowe rozwiązywanie umów, Rozwiązanie dla wygody.

Ograniczenie ryzyk umownych: Dodana podsekcja: Negocjowanie poziomu staranności, Klauzula ograniczenia odpowiedzialności na rynku polskim.

Poufność: Dodana podsekcja: Trójstronna poufność, Zabezpieczenie własności intelektualnej.

01.09.2023

Uaktualnione sekcje: Konsumenci, Odsetki, Wykonawstwo zastępcze, Reguły odpowiedzialności oraz Wybór sądu i prawa.

01.04.2023

Forma umowy: Dodana podsekcja: Elektroniczny podpis.

Kara umowna: Dodana podsekcja: Limit narastającej kary.

Zmiana kontrahenta: Dodana podsekcja: Transakcje handlowe – brak możliwości ograniczenia cesji.

Ograniczenie ryzyk umownych: Dodane klauzule: 5.

Prawo autorskie: Dodane klauzule: 1.

Poufność: Dodana podsekcja: Praktyka kontraktowa.

Pełnomocnicy: Dodane klauzule: 1.

Aneksowanie umowy: Dodana podsekcja: Ilość Aneksów, Dodane klauzule: 2.

Uaktualnione sekcje: Anatomia kontraktu, Zadatek i zaliczka, Odsetki, Wynagrodzenie, Reguły odpowiedzialności, Konsumenci.

15.11.2022

Anatomia kontraktu: Dodane podsekcje: Dobre praktyki korzystania z definicji; Klauzula integralności. Uzupełnione podsekcje: Preambuła i oświadczenia; Hierarchia dokumentów kontraktowych. Dodane klauzule: 7.

Sposób zawarcia transakcji: Dodane podsekcje: Faktura pro forma, Oferta vs. reklama, Oferta bezterminowa.

Forma umowy: Dodane podsekcje: Wygaśnięcie certyfikatu. Uzupełnione podsekcje: Forma pisemna. Dodane klauzule: 2.

Standardowe Wzory: Zmodyfikowane podsekcje: Istota OWU. Dodane klauzule: 1.

Przedmiot transakcji: Dodane podsekcje: Szacowanie ryzyka; Rozszerzenie zakresu umowy; Zmniejszenie zakresu umowy. Dodane klauzule: 4.

Obowiązki kontrahentów: Dodane podsekcje: Obowiązki klienta. Dodane klauzule: 1.

Podwykonawcy: Dodane podsekcje: Zabezpieczenie płatności dla podwykonawcy. Dodane klauzule: 4.

Miejsce realizacji: Dodane podsekcje: Wskazanie rachunku bankowego. Dodane klauzule: 4.

Termin: Dodane podsekcje: Dni robocze; Termin na wykonanie; Termin na uprawnienie. Dodane klauzule: 7.

Zawieszenie wykonania: Dodane podsekcje: Zawieszenie na skutek braku zapłaty. Uzupełnione podsekcje: Regulacje kontraktowe – zakres negocjacji.

Wynagrodzenie: Uzupełnione podsekcje: Moment zapłaty. Dodane klauzule: 9.

Zadatek i zaliczka: Dodane podsekcje: Ochrona przed brakiem płatności. Dodane klauzule: 10.

Kara umowna: Dodane podsekcje: Prawo do rezygnacji z kary. Uzupełnione podsekcje: Kumulacja kar; Dodane klauzule: 13.

Wykonawstwo zastępcze: Dodane klauzule: 13.

Potrącenie: Dodane podsekcje: Potrącenie a warunek. Uzupełnione podsekcje: Wyłączenie potrącenia. Dodane klauzule: 3.

Okres i rozwiązanie umowy: Dodane podsekcje: Automatyczne przedłużenie; Jednostronne przedłużenie; Niedopuszczalność opcji; Klauzule odstąpienia umownego; Odstąpienie częściowe; Zadatek i umowne odstąpienie. Dodane klauzule: 10.

Wybór sądu i prawa: Dodane podsekcje: Klauzula negocjacyjna; Zakaz wstrzymania umowy; Pełnomocnictwo do umowy z zapisem na sąd polubowny; Klauzula kodeksowa. Dodane klauzule: 5.

Ograniczenie ryzyk umownych: Uzupełnione podsekcje: 8 sposobów na ograniczenie odpowiedzialności. Dodane klauzule: 2.

Kodeksowe regulacje kontraktów: Uzupełnione podsekcje: Zasada swobody umów.

Zamknięcie negocjacji: Dodane podsekcje: Chwila i skutki zawarcia umowy. Dodane klauzule: 8.

Autor:
r.pr. Małgorzata Fitrzyk-Barral
Ilustracje:
Maria Prawelska
Oprogramowanie:
dr Serge Barral
Korekta tekstu:
Justyna Szumieł

Prawny Know-How

Kompendium prawnych negocjacji oparte na doktrynie, orzeczeniach, przepisach i rynkowej praktyce — maksymalizujesz szanse na negocjacyjny sukces.

Probiznesowe Rozwiązania

Badanie potrzeb klienta, wybór i implementacja mechanizmów prawnych — Twoje propozycje są optymalnie dopasowane do celu biznesowego przedsiębiorcy.

Strategie i Argumenty

Rynkowe problemy, sposoby na pokonanie impasu, prawno-biznesowa logika i negocjacyjne opcje — wiesz co zaproponować, aby osiągnąć cel swojego klienta.

Profesjonalne Narzędzia

Checklisty, pytania do klienta, klauzule i kompendium — oszczędzasz czas, o wszystkim pamiętasz, unikasz błędów i stosujesz bezpieczne rozwiązania.