Reguły odpowiedzialności

Reguły odpowiedzialności

 • Kiedy odpowiadasz za szkodę
 • Czym różni się opóźnienie od zwłoki
 • Co to jest należyta staranność i rażące niedbalstwo
 • Czy szkoda to także zwiększenie zadłużenia
 • Czy odpowiedzialność za szkodę na osobie można ograniczyć
 • Kiedy zapłacisz mimo braku szkody lub niezależnie od jej wysokości
 • Czy można wyłączyć odpowiedzialność za szkody z winy nieumyślnej lub rażącego niedbalstwa
 • Jakie są opcje ograniczenia szkód
 • Kiedy limit odpowiedzialności jest dopuszczalny
 • Kto decyduje jak szkoda zostanie naprawiona
 • Jak uzgodnić sposób kalkulacji odszkodowania
 • Jak zastąpić winę regułą ryzyka
 • Czy odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa się kumulują, czy konkurują
 • Kiedy można wyłączyć odpowiedzialność deliktową
Reguły odpowiedzialności
Reguły odpowiedzialności

Nie mam wątpliwości, że kluczem do sukcesu w negocjowaniu warunków kontraktowej odpowiedzialności jest umiejętność:

 • identyfikowania klauzul, którymi Twój kontrahent rozszerza Twoją lub ogranicza swoją odpowiedzialność, a także
 • wykorzystywania mechanizmów prawnych do ograniczenia własnego ryzyka i umiejscowienia ryzyka kontrahenta na poziomie, który zabezpiecza Twoje interesy.

W tej sekcji omawiam kodeksowe reguły rządzące odpowiedzialnością kontrahentów i zakres Twojej swobody w wykonywaniu negocjacyjnych manewrów. Natomiast w sekcji: Ograniczenie ryzyk umownych pokazuję konkretne rozwiązania. Propozycje, jak w praktyce można modyfikować odpowiedzialność kontraktową – w zależności od biznesowych potrzeb.

Spis podsekcji

 • Reżimy odpowiedzialności
 • Przesłanki odpowiedzialności
 • Zdarzenie
 • Szkoda
 • Związek przyczynowy
 • Zasady odpowiedzialności
 • Zasada winy
 • Zasada ryzyka
 • Zasada słuszności
 • Sposoby na zmianę odpowiedzialności