Reguły odpowiedzialności

Reguły odpowiedzialności

 • Kiedy pojawia się odpowiedzialność za szkodę
 • Czym różni się reżim kontraktowy od deliktowego
 • Jakie rodzaje szkód pojawiają się w umowach
 • Czym różni się opóźnienie od zwłoki
 • Co to jest należyta staranność i rażące niedbalstwo
 • Czy szkoda to także zwiększenie zadłużenia
 • Jakiej odpowiedzialności nie można wyłączyć i ograniczyć
 • Kiedy pojawia się odpowiedzialność mimo braku szkody lub niezależnie od jej wysokości
 • Czy można wyłączyć odpowiedzialność za szkody z winy nieumyślnej lub rażącego niedbalstwa
 • Jakie są opcje ograniczania szkód
 • Kiedy limit odpowiedzialności jest dopuszczalny
 • Kto decyduje jak szkoda zostanie naprawiona i czy można to zmienić
 • Jak uzgodnić sposób kalkulacji odszkodowania
 • Jak zastąpić winę regułą ryzyka
 • Czy odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa kumulują się, czy konkurują ze sobą
 • Kiedy można wyłączyć odpowiedzialność deliktową
 • Czy można ograniczyć odpowiedzialność wobec konsumentów
Reguły odpowiedzialności
Reguły odpowiedzialności

Nie mam wątpliwości, że kluczem do sukcesu w negocjowaniu warunków kontraktowej odpowiedzialności jest umiejętność:

 • szybkiego i bezbłędnego wyłuskiwania klauzul, którymi:
  • druga strona ogranicza swoją odpowiedzialność i
  • rozszerza odpowiedzialność Twojego klienta, a także
 • optymalnego wykorzystywania mechanizmów prawnych do ograniczania prawnych i biznesowych ryzyk Twojego klienta.

W tej sekcji omawiam kodeksowe reguły rządzące odpowiedzialnością kontrahentów i zakres swobody w negocjacyjnych manewrach. Natomiast w sekcji: Ograniczenie ryzyk umownych pokazuję konkretne rozwiązania, jak w praktyce można modyfikować odpowiedzialność w umowie – w zależności od biznesowej i negocjacyjnej sytuacji Twojego klienta.

Spis podsekcji

 • Reżimy odpowiedzialności
 • Przesłanki odpowiedzialności
 • Zdarzenie
 • Szkoda
 • Związek przyczynowy
 • Zasady odpowiedzialności
 • Zasada winy
 • Zasada ryzyka
 • Zasada słuszności
 • Sposoby na zmianę odpowiedzialności