Zawieszenie wykonania

Zawieszenie wykonania

  • O czym warto pomyśleć, negocjując zawieszenie kontraktu
  • Jak sformułować zapis o wstrzymaniu umowy

Prawo przewiduje sytuacje, w których możliwe jest wstrzymanie realizacji kontraktu, ale uprawnienia te przysługują kontrahentom tylko w wyjątkowych wypadkach.Art. 488 Kodeksu cywilnegoŚwiadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia.Jeżeli świadczenia wzajemne powinny być spełnione jednocześnie, każda ze stron może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego.Art. 490 Kodeksu cywilnegoJeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia.Uprawnienia powyższe nie przysługują stronie, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o złym stanie majątkowym drugiej strony.(uchylony) Z reguły rozwiązania te nie mogą być wykorzystane, gdy przemawiają za tym Twój biznesowy interes czy sytuacja losowa. Niemniej możliwość zawieszenia umowy, mieści się w ramach zasady swobody umów, przy czym konieczna jest zgoda obu stron na takie rozwiązanie. Warto zatem wiedzieć, jak zapis o zawieszeniu negocjować lub jak zabezpieczyć swoje interesy, gdy Twój kontrahent narzuca Ci takie ustalenie.

Zawieszenie
Zawieszenie

Spis podsekcji

  • Konsekwencje zawieszenia
  • Regulacje kontraktowe – zakres negocjacji